POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Warunki korzystania ze sklepu internetowego AMBIGANTE.COM

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu AMBIGANTE.COM prowadzonego przez MAKO Maciej Kościelniak, ul. Kamiennogórska 7/96 w Poznaniu. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu AMBIGANTE.COM obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep AMBIGANTE.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

 

Dane osobowe

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie AMBIGANTE.COM i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep AMBIGANTE.COM ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Każdy użytkownik, który poda swoje dane ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji lub ich usuwania.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu AMBIGANTE.COM mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

 

Realizacja zamówień w sklepie AMBIGANTE.COM

Zamówienie złożone w sklepie AMBIGANTE.COM zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy

- NIP firmy (jeśli konieczny)

- Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury

- Adres poczty elektronicznej

- Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep AMBIGANTE.COM zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

 

Newslettery

Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi AMBIGANTE.COM do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie AMBIGANTE.COM

Sklep AMBIGANTE.COM zastrzega sobie prawo do:

- przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

- chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

- nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

- usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu AMBIGANTE.COM.

 

Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika sklepu AMBIGANTE.COM w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.

 

Do czego Sklep wykorzystuje pliki cookies?

Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

 

Z jakiego rodzaju plików cookies korzysta Sklep?

- Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
- Cookies trwałych - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
- Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów.

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych


 

 § 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

1.         Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach 

i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3.         Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 

 

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

 

1.         Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane   dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii wrażliwe: Imiona i nazwiska pracowników administratora oraz klientów administratora w postaci imion i nazwisk, adresów zleceniodawców, nadawców oraz adresatów, nr NIP, nr telefonów, adresów e-mail.

2.         Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji usług prowadzonych przez sklep Ambigante.com.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 

1.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  

4.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5.         Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 

z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6.         W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7.         Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.

 

§4

Prawo kontroli

 

1.         Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2.         Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

3.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

4.         Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 

1.         Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.  

2.         Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 

z uwagi na ważny interes publiczny.

3.         Podwykonawca, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający 

w niniejszej Umowie.

4.         Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 

1.         Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

 

§7

Czas obowiązywania umowy

 

1.         Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania współpracy pomiędzy stronami.

2.         Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego  okresu wypowiedzenia.

 

§8

Rozwiązanie umowy

 

1.         Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 

a)         pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

b)         przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

c)         powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

 

§9

Zasady zachowania poufności

 

1.         Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2.         Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

1.         Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2.         W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia, jak również regulamin sklepu Ambigante.com.

3.         Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla sklepu Ambigante.com.